www.srinamagiri.com  
 
 
 
"Dhaksham pracharya charanam vinihuncha sanyam
simhasana hasthathabayour balam vipaneem
samhari hastha tharunaam shuba mitra bhoosham
swaegam karanta makudam nirushimha peedae"
 
© Copyright - 2006. www.srinamagiri.com . ® All rights reserved.